Bàn ô xa gỗ dổi ta hàng kỹ

Bàn ô xa gỗ dổi ta hàng kỹ

Dài 217 cm

cao 127 cm

Sâu 107 cm

khuôn mặt dầy 5 cm

ván dầy 2 cm