Bộ cuốn thư tứ linh hóa câu đối hai diềm

Bộ cuốn thư tứ linh hóa câu đối hai diềm

Đại tự dài 197 cm

cao 67 cm

Khuôn tranh dầy 6 cm

Ván dầy 3 cm

Chắp lên từ 10-12 cm