Bộ đại tự lồng cuốn thư câu đối gỗ gõ đỏ nam phi

Bộ đại tự lồng cuốn thư câu đối gỗ gõ đỏ nam phi

Đại tự dài 197 cm

cao 67 cm

khuôn tranh dầy 6 cm

Ván dầy 3 cm

chắp lên từ 10-12 cm