Đại tự lồng cuốn thư dầy liền khối 10 cm gỗ gõ đỏ nam phi

Đại tự lồng cuốn thư dầy liền khối 10 cm gỗ gõ đỏ nam phi

Đại tự dài 197 cm

Cao 67 cm

Dầy liền khối 10 cm

Câu đối dài 197 cm

Rộng 30 cm

Dầy liền tấm 7 cm