Sập thờ mai biểu chân 24 gỗ hương đá nam phi

Sập thờ mai biểu chân 24 gỗ hương đá nam phi

Dài 217 cm

Cao 117 cm

Sâu 107 cm

khuôn mặt dầy 5 cm

Ván dầy 2 cm

Dạ dầy 6 cm chắp lên từ 10-15 cm

Danh mục: ,