Sập thờ mai biểu chân 24 gỗ mít ta hàng kỹ

Sập thờ mai biểu chân 24 gỗ mít ta hàng kỹ

Dài 217 cm

Sâu 107 cm

Cao 117 cm

Khuôn măt dầy 5 cm

Ván dầy 2 cm

Dạ liền 5 cm chắp lên từ 10-15 cm để hoàn thiện