Sập thờ nhị cấp chân 24 gỗ hương đá nam phi hàng kỹ

Sập thờ nhị cấp chân 24 gỗ hương đá nam phi

Dài 217 cm

Sâu 107 cm

Cấp thứ nhất cao 117cm

Cấp thứ hai cao 137 cm

khuôn mặt dầy 5cm

Ván dầy  2cm