Sập thờ sen chân 22 gỗ gõ đỏ nam phi

Sập thờ sen chân 22 gỗ gõ đỏ nam phi

Dài 217 cm

Sâu 107 cm

cao 117 cm

Khuôn mặt dầy 5 cm

Ván dầy 2 cm

Dạ liền 8 cm chắp lên từ 10-15 cm