Sập thờ tam cấp chân 30 dạ liền 12cm

Sập thờ tam cấp chân 30 dạ liền 12cm

sâu 157 

dài 217cm

cấp thứ nhất cao 117cm

cấp thứ 2 cao 137cm

cấp thứ 3 cao 157cm

khuôn mặt dầy 5cm

ván dầy 2cm