Sập thờ thập biểu vờn mai dạ liền 12 cm gỗ gõ đỏ nam phi

Sập thờ thập biểu vờn mai dạ liền 12 cm gỗ gõ đỏ nam phi

dài 217 cm

cao 117 cm

sâu 107 cm

khuôn mặt dầy 5 cm

ván dầy 2cm

dạ liền khối 12 cm