Sập thờ truyện chân 14 gỗ gụ căm

Sập thờ truyện chân 14 gỗ gụ căm

dài 217 cm

Sâu 107 cm

Cao 117 cm

Khuôn măt dầy 5 cm

Ván dầy 2 cm