Sập thờ truyện chân 14 gỗ gụ kèm bàn cơm

Sập thờ truyện chân 14 gỗ gụ kèm bàn cơm

Dài 217 cm

Sâu 107 cm

Cao 117 cm

Dạ liền 4cm đục mẫu rơi thọ

Khuôn măt dầy 5 cm

Ván dầy 2 cm