Sập thờ tứ linh chân 24 kèm nghê và bàn cơm gỗ hương đá nam phi

Sập thờ tứ linh chân 24 kèm nghê và bàn cơm gỗ hương đá nam phi

Dài 217 cm

Sâu 107 cm

Cao 127 cm

Khuôn mặt dầy 5 cm

Ván dầy 2 cm

Dạ liền 5 cm chắp lên 10-15 cm